Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
Wersja tekstowa dla niedowidzących  
Kontakt
tel. 605 734 979    E-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
Angielski Rosyjski Niemiecki
Jesteś tutaj: Home

Aktualności


Zapytanie ofertowe 01/01/2018 - zmienione - termin do 13.02.2018 r.

30.01.2018 Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Pucku zaprasza do złożenia oferty na utworzenie podstrony do strony internetowej www.kaszubypolnocne.pl o walorach przyrodniczych Kaszub Północnych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, Stary Rynek 28, 84-100 Puck; tel. 603 039 013 i 605 734 979, e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl, m.czuba@kaszubypolnocne.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie podstrony do strony internetowej www.kaszubypolnocne.pl o walorach przyrodniczych Kaszub Północnych (oferta przyrodnicza).

Podstrona o walorach przyrodniczych będzie ze szczegółowym opisem, w tym opisem gatunków roślin i zwierząt, praktycznymi poradami, ważniejszymi kontaktami, położeniem, z wirtualnym spacerem, możliwością oceniania przez użytkowników, mapą wytyczonych tras, miejsc przyrodniczych, propozycjami wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych. Będzie zawierała opracowaną ofertę przyrodniczą, w tym fotografie przyrodnicze i krajobrazowe oraz informacje nt. klimatu, birdwatchingu, flory, walorów morskich i wędkarstwa, kalendarza imprez (z eventami przyrodniczymi np. Noc Sów, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, pikniki organizowane przez Nadmorski Park Krajobrazowy, Dzień bez samochodu, Rajdy na orientacje piesze i rowerowe, Dzień ryby w Helu, Poławianie bursztynu w  Helu itp. ) i ciekawostek (np. legendy) w każdej porze roku w nowoczesny sposób. Dodatkowo znajdą się na niej informacje o obszarach chronionych, zasadach zachowania się na obszarach chronionych i opis gatunków roślin i zwierząt, a także praktyczne porady, kontakty i położenie. Oferta uwzględniająca lasy, rezerwaty przyrody, tereny otwarte: plaże, wydmy, wody przybrzeżne, jeziora i rzeki, bagna (w tym o charakterze słonorośli), łąki, pastwiska, pojedyncze drzewa, aleje głazy etc., różnorodność budowy geologicznej i ukształtowania rzeźby terenu, w tym informacje o geostanowiskach, skałach i skamieniałościach na plażach, typach wybrzeży i procesach brzegowych: klifach i osuwiskach.

Elementy

Specyfikacja

Ilość

Podstrona – projekt graficzny

opracowanie nowoczesnej podstrony z ofertą przyrodniczą - teksty i fotografie, wirtualny spacer, kontakt, położenie, możliwość oceniania przez użytkowników, mapy wytyczonych tras turystycznych

1

Projekt graficzny – przeniesienie praw autorskich

1

Konfiguracje e-mail, wyszukiwarki, mapa strony, skalowanie strony

1

System zarządzania treścią - licencja i wdrożenie

1

Responsywny szablon serwisu (RWD)

1

Pozycjonowanie SEO

1

Animacje macromedia flash lub ajax

1

Zarządzanie aktualnościami, kategoriami, RSS

1

Moduł do samodzielnego dodawania wersji językowych – bez limitu dodawanych wersji

1

Elementy WCAG 2.0 (nawigacja klawiaturowa, screen readery, audyt wewnętrzny, ekspercki, osoba z niepełnosprawnością, strona dostępna dla wszystkich)

1

Moduł budowy formularzy

1

Moduł kalendarz imprez (zarządzanie, konfiguracja, organizatorzy, lokalizacja, terminarz, możliwość dodawania wielu administratorów)

1

Moduł FAQ (pytania i odpowiedzi) + komentarze (zarządzanie pytaniami i odpowiedziami)

1

Moduł banerów/promocji (banery własne, banery zewnętrzne, ankiety, skrypty)

1

Moduł newsletter (szablon wiadomości, konfiguracja, zarządzanie subskrybentami, monitoring skuteczności), generator animacji z wybranych wiadomości

1

Generator komunikatów z panelem konfiguracji

1

Wykonanie 30 panoram + 20 fotografii z lotu ptaka

1

Galerie + galerie społecznościowe internautów

1

Pogoda na stronie

1

Mapa w wersji pełnej (mapa rowerowo-turystyczna, aktualizacja nowych punktów, pomiary odległości, OSM, import i eksport obiektów)

1

E-publikacje i flipbook

1

Statystyki strony

1

Ankiety/sondy

1

Szkolenie z zakresu obsługi podstrony

1

Interaktywna mapa z atrakcjami przyrodniczymi

1

Plan podróży

1

Możliwość dodawania obiektów noclegowych (przez administratora i kwaterodawców) z systemem rezerwacji + ocena obiektów

1

Administrowanie (opieka serwisowa i nadzór techniczny)

przez trzy lata od przyjęcia bez zastrzeżeń zlecenia

Hosting

przez trzy lata od przyjęcia bez zastrzeżeń zlecenia

Utworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej na platformę mobilną Android od wersji 4.0 oraz iOS od wersji 8 o ofercie przyrodniczej Kaszub Północnych – przewodnik z atrakcjami przyrodniczymi, szlakami turystycznymi, mapą, wersjami językowymi, kalendarzem imprez, punktami użyteczności publicznej, możliwością korzystania bez dostępu do internetu

1

 

Materiał promocyjno-edukacyjny (tekst i fotografie) na podstronę internetową będzie przekazany przez Zamawiającego.

Opisy poszczególnych modułów stanowią załącznik nr 2 do oferty.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

13.02.2018 r., godz. 15:00 – decyduje data wpływu oferty do biura

 

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferent będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do 31.08.2018 r.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, osoby fizyczne), którzy posiadają doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu stron internetowych wykonanych przez Oferenta w okresie do 5 lat przed terminem składania ofert i sprawnie działającej przez co najmniej 1 rok. Potwierdzeniem doświadczenia są np. referencje.

 

VI. OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą do biura Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, adres: 84-100 Puck, Stary Rynek 28 lub pocztą elektroniczną na adresy biuro@kaszubypolnocne.pl i m.czuba@kaszubypolnocne.pl

2. Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: oferta do zamówienia nr 01/01/2018.

3. Do oferty należy dołączyć :

dokument/y potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt V.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

5. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

C-Oferowana cena brutto – 60%

D-Doświadczenie i jakość świadczonych usług (portfolio) – 40 %

 

  1. Cena wykonania zamówienia (C) – 60%

 

Wartość najtańszej oferty

------------------------------------

 

x 60% x 100 pkt = liczba punktów ocenianej oferty

Wartość oferty ocenianej

 

  1. Doświadczenie i jakość świadczonych usług (portfolio) D – 40%

 

Strona internetowa – max. 30 pkt

Wykonanie 5 usług polegających na opracowaniu stron internetowych wykonanych przez Oferenta w okresie do 5 lat przed terminem składania ofert i sprawnie działających przez co najmniej 1 rok - 30 pkt

 

Wykonanie 4 usług polegających na opracowaniu stron internetowych wykonanych przez Oferenta w okresie do 5 lat przed terminem składania ofert i sprawnie działających przez co najmniej 1 rok - 20 pkt

 

Wykonanie 3 usług polegających na opracowaniu stron internetowych wykonanych przez Oferenta w okresie do 5 lat przed terminem składania ofert i sprawnie działających przez co najmniej 1 rok - 10 pkt

 

Wykonanie 2 usług polegających na opracowaniu stron internetowych wykonanych przez Oferenta w okresie do 5 lat przed terminem składania ofert i sprawnie działających przez co najmniej 1 rok - 0 pkt

 

Aplikacje mobilne – max. 10 pkt

 

Wykonanie 3 usług polegających na opracowaniu aplikacji mobilnej - 10 pkt

 

Wykonanie 2 usług i mniej polegających na opracowaniu aplikacji mobilnej - 0 pkt

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny oferty (LP) liczoną wg wzoru:

 

LP=C+D

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Barbara Mudlaff, tel. 603 039 013,
e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl lub Mikołaj Czuba, tel. 605 734 979, e-mail: m.czuba@kaszubypolnocne.pl

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty.

 

Wszystkie przedmioty niniejszego zapytania podlegają obowiązkowemu znakowaniu zgodne z wzorem i zasadami promocji projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,  która jest dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zmiana-Ksiegi-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020

 

Załącznik do pobrania

Ziemia Pucka

Kontakt

Stowarzyszenie Turystyczne
"Kaszuby Północne"

Lokalna Organizacja Turystyczna

Stary Rynek 28
84-100 Puck
NIP 587 15 28 445


tel. 605 734 979

e: biuro@kaszubypolnocne.pl

m.czuba@kaszubypolnocne.pl

więcej