Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
Wersja tekstowa dla niedowidzących  
Kontakt
tel. 605 734 979    E-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
Angielski Rosyjski Niemiecki
Jesteś tutaj: Home

Aktualności


Oferta pracy

11.07.2018 Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje projekt unijny „Dwory i pałace Południowego Bałtyku. Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Turystycznym Vorpommern, w związku z tym poszukuje kandydata do pracy na stanowisku koordynator projektu.

Do podstawowych obowiązków koordynatora projektu należeć będą:
1) koordynacja realizacji prawidłowej realizacji Projektu w wymiarze administracyjno – finansowym
2) nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi programu Interreg Południowy Bałtyk
3) koordynacja prawidłowego rozliczenia finansowego projektu, w zakres obowiązków wchodzi nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań i wniosków o płatność/raportów
4) kontakt z Lead Partnerem i uwzględnianie w realizacji Projektu sugestii wytycznych kontrolerów
5) nadzór nad terminowością realizacji zadań ujętych w harmonogramie
6) organizacja spotkań otwartych i warsztatów, przygotowania publikacji, festiwalów dworów i pałaców oraz współpracy z Partnerami Projektu w zakresie terminowego wykonania uzgodnionych zadań
7) współpraca z Lead Partnerem, Sekretariatem Wspólnym w zakresie sprawozdawczości projektowej, zgodnej z zawartą umową partnerską
8) koordynacja przygotowania zapytań ofertowych, umów z kontrahentami i bieżąca kontrola wydatków
9) przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z wykonanej pracy
10) współpraca z pracownikami biura i Zarządem przy tworzeniu planów merytorycznych i finansowych
11) współpraca z partnerami zewnętrznymi
12) troska o dobry wizerunek realizowanego Projektu

 

Stowarzyszenie oferuje zatrudnienie na ¾ etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony – 3 lata. Początek: 1 sierpnia 2018 r.

 

Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat:
1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowane kierunki: turystyka, marketing, filologia angielska, zarządzanie projektami
2) znajomość języka angielskiego
3) doświadczenie w koordynowaniu projektami unijnymi w latach 2007-2013, w tym m.in. w projekcie z Interregu
4) umiejętność obsługi komputera, skanera, drukarki,
5) potwierdzona umiejętność zarządzania projektami
6) prawo jazdy kategorii B,
7) znajomość tematyki dworów i pałaców Północnych Kaszub
8) znajomość oferty turystycznej subregionu Północnych Kaszub,
9) umiejętność planowania i organizacji czasu pracy.


Dokumenty, jakie powinien złożyć kandydat:
1) życiorys w formie CV (prosimy o podanie numeru telefonu),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w koordynowaniu projektami unijnymi,
5) potwierdzona umiejętność zarządzania projektami
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru:
„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Administratora: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna, Stary Rynek 28, 84-100 Puck. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.”

 

Oferty należy składać w biurze Stowarzyszenia Turystycznego "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna 84-100 Puck, Stary Rynek 28 lub kierować na adres poczty elektronicznej biuro@kaszubypolnocne.pl w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu). Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 27 lipca br.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z niektórymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 603 039 013.

 

Ziemia Pucka

Kontakt

Stowarzyszenie Turystyczne
"Kaszuby Północne"

Lokalna Organizacja Turystyczna

Stary Rynek 28
84-100 Puck
NIP 587 15 28 445


tel. 605 734 979

e: biuro@kaszubypolnocne.pl

m.czuba@kaszubypolnocne.pl

więcej